ИНФОРМАТОР О РАДУ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“ бр.120/2004,54/2007, 104/09 и 36/2010) и Упутства за објављивање  информатора о раду државног органа („Сл. Гласник РС“ бр. 68/2010), објављује се ажуриран

САДРЖАЈ

 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ И ИНФОРМАТОРУ
 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
 3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
 4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
 5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
 6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ
 7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ , ОБАВЕЗА И ОВЛАШТЕЊА
 8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ
 9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У УСТАНОВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
 10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
 11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
 12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
 13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
 14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
 15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
 16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
 17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
 18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
 19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА УСТАНОВА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
 20. ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

Геронтолошки центар
Адреса :  Банатска 4 Бачка Палнка
Матични број  08675384
ПИБ 100752723
e-mail  gcbackapalanka@gmail.com
На челу установе је Милан Бајић, директор установе, који је одговорнан  за тачност и потпуност података, правилну израду, објављивање и ажурирање података.

Информатор је у физичком (штампаном) облику доступан сваког радног дана у времену од 7,00 до 15 часова   у просторијама Геронтолошког центра  Бачка Паланка ,Банатска  бр.4 , где се може добити штампана копија.

Информатор је  израђен и  у електронској форми   и објављен на   веб сајту ГЦ Бачка Паланка.-веб адреса www.gerocbp.org.rs

Промене се уносе на крају календарског  месеца у складу са уп утством  за објављивање информатора-

последња промена унета дана 11.01.2017.год.

 

Геронтолошки центар у БачкојПаланци  је установа социјалне заштите  која у оквиру својих овлашћења  и обавеза утврђених законом , другим прописима , Статутом установе и и њеним другим  општим актима , врши у оквиру својих капацитета , смештај у установу  психички очуваних одраслих и старих лица , обезбеђујући им становање , исхрану , одржавање хигијене , здравствену заштиту, негу , окупационе, културно забавне  активности и друге активности у складу са потребама , способностима и интересовањима  корисника услуга.

Установа за смештај старих лица ( капацитета 20 смештајних места ) и служба за помоћ у кући и кућну негу ,основана је  1990. године као Домско одељење при међуопштинском  Центру за социјални рад Бачка Паланка и Бачки Петровац .Због прихвата великог броја избеглица Црвени крст Србије и УНХЦР 1993. године изградили су нам засебни објекат за смештај избеглих лица ( 80 смештајних места) .

Управни обдор  Центра за соц.рад општине Бачка Паланка и Бачки Петровац на седници  одржаној  дана 27. марта 1998године , донео је одлуку о издвајању домског оделења за смештај старих из састава центра за социјални рад за Општине Бачка Паланка и Бачки Петровац и организовање  Домског оделења као дома за смештај  старих лица- Бачка Паланка .

Одлуком Владе РС бр. 002-2001/98 од 21. маја 1998. год. издвајањем Домског одељења из Центра за соц.рад формиран је Геронтолошки центар у Бачкој Паланци. Извршно веће Аутономне покрајине Војводине 17. априла 2002. године донело је Одлуку о преузимању права и обавеза  оснивача  над установом социјалне заштите за смештај корисника  Геронтолошки  центар Бачка Паланка.

 

У установи  се пружају услуге институционалне и ванинституционалне заштите. Служба за спровођење  дневних услуга  у заједници  које се пружају од 1990. године  и активности  у 5 клубова  за стара и  инвалидна лица у 5 сеоских  МЗ – Пивнице , Товаришево,  Нова Гајдобра ,  Челарево и Младеново.  Помоћ у кући  и кућну негу организовали смо  у граду Бачка Паланка у четири МЗ  као и у сеоској  МЗ  Младеново и  МЗ Челарево.

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

 

Геронтолошки центар Бачка Паланка
Директор
Стручни радници и стручни сарадници
Соц.радник, правник , лекар , физиотерапеут , радни терапеут
Службе:
Здравствена служба: – лекар
– Физиотерапеут
– Глав. Медицинска сестра
– Мед. сестре
Служба за стручно – социјални рад: – социјални радник
Служба опште неге исхране и хигијене: – неговатељице
Куварице: – кувар
– помоћни кувар
– сервирка
Вешерај, спремачице: – спремачице
Служба за опште и заједничке послове: – правник
– Административни радник
– Радник на одржавању
– Возач
– Радни терапеут
– Лице за безбедност и здравље на раду
Служба за финансијско – рачуноводствене послове: – шеф рачуноводства
– благајник
– магационер
– набављач
– референт књиговодства
Ванинституција:
Служба за дневне услуге у заједници, клубови: – руководилац службе
– геронтодомаћице

На челу Геронтолошког центра у Бачкој Паланци је директор  Милан Бајић који руководи ГЦ, заступа и представља ГЦ пред другим субјектима  и правним лицима  као законски заступник , без ограничења.

Своју основну делатност ГЦ Бачка Паланка   врши путем

А    институционалне заштите

Б     ванинституционалне заштите

Институционална заштита  обухвата активности на  збрињавању старих лица кроз: пружање услуга становања, исхране, неге, основне здравствене заштите, културно забавних, рекреативних, окупационих и других активности, као и услуге социјалног рада и других услуга, зависно од  потреба,  способности и  интересовања  корисника пензионера и  других старих лица  у складу са одредбама Закона .

Послове стручног рада обавља Стручни тим.

Смештај се обавља  на основу Решења Центра за социјални рад општине у којој живи заинтересовано лице.

Делатност институционалне заштите се обавља у згради ГЦ у ул. Банатска 4 у Бачкој Паланци . Средствима из буџета Републике Србије током 2006 и 2007. године изградили смо нови објекат и на тај начин спојили први и други део ,тако да смо сада добили установу под јединственим кровом и са неопходним пратећим просторм.Средствима која су обезбеђена од Министарства рада , запошљавања и соц. Политике , изградили смо дневни боравак и Прихватилиште за одрасле и старе у дворишном простору установе .Објекат у коме су смештени корисници састоји се од објекта А , Б, и Ц који су функционално повезани у једну целину , с тим што је објекат ,,А,, приземан а објекти,, Б,,и ,,Ц ,, су спратни (П+1) и имају лифтове за несметано кретање корисника .Објекат је топлотно , звучно и хидро изолован , има систем централног плинског грејања које обезбеђује адекватну собну температуру , природно проветравање и осветљење.

Ванинституционална заштита организована је кроз:

      – Услуге помоћ у кући

      – Услуге кућне неге

      – Клубове

Руководилац ванинституционалне заштите је Србислава Агић.

Нега и помоћ у кући је вид отворених облика социјалне заштите. Њу чини низ послова којима се негују и опскрбљују стара лица у својим домовима. Те услуге на терену пружају геронтодомаћице. Са лицима која користе овај вид неге и помоћи, закључује се уговор, а цену услуга одређује Општина Бачка Паланка , као оснивач.
Клубови за стара и одрасла лица пружају својим члановима социјално заштитне, превентивне и здравствене услуге.

 

ЗАПОСЛЕНИ

Укупан број стално запослених у установи је 29 радника и то

– у институционалној заштити 21(од тога 8 здравствених радника)

– у ванинституционалној заштити 7  запослених

Поред стално запослених у радном односу су и радници на одређено време који су ангажовани као замене привремено одсутних радника или  ради потреба организације процеса рада.

 

 1. Послови на којима су распоређени запослени у институционалној заштити

 

А)          У непосредном раду са корисницима   запослено је 19 радника:- социјални радник, – радни терапеут, дипломирани правник, лекар, физиотерапеут, медицинске сестре, неговатељице.

Б)     На књиговодственим и административним пословима запослено је 6 радника:шеф рачуноводства,

,благајник, референт, радник набавке,магационер.

В)    На техничко услужним пословима 12 радник (одржавање, хигијена просторија, вешерај, кухиња, возач, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова).

Г)    На руководећим пословима ради једно  лице: директор,

 

 1. Ванинституционална заштита

 

Запослено је7  радника:-1 руководилац са високом   стручном спремом, 6геронтодомаћица.

Сви запослени имају закључене уговоре о раду. Послови које обавља директор утврђени су Статутом установе.

Послови које запослени обављају утврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова установе.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ
ДИРЕКТОР 021/6040-423
ПРАВНИК 021/6041-976
РАЧУНОВОДСТВО 021/754-966
АМБУЛАНТА 021/6042-488
ТЕЛ/ФАХ 021/6044-899
 1. ОПИС ФУ НКЦИЈА СТАРЕШИНА

-Директор  Милан Бајић руководи  радом  установе,  заступа  и  представља  ГЦ  Бачка Паланка ,

обавља послове утврђене Статутом ГЦ

 

-Руководиоци служби  обављају  послове  организације  рада  у стручним службама ,  контролишу рад,  услове  рада  запослених и  услове  живота  корисника, поштовање  норматива,  сачињавају план  рада,  сарађују са  институицијама  и  медијима,  контролишу спровођење одлука директора, учествују у организацији манифестација и  стручних скупова и  др.

 

– Руководилац службе ванинституционалне заштите- Србислава Агић, руководи радом службе, обилази кориснике на терену, руководи радом при клубовима за одрасла и стара лица.

 

 

 1. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНО ШЋУ РАДА

Јавност рада установе прописана је :

-Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС „ бр. 120/2004,54/2007, 104/2009, 36/2010)

-Законом о јавним службама(„Службени гласник РС „ бр 42/91, 71/94,79/05,81/05,83/05)

-Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС „ бр. 24/2011.)

-Закон о јавним набавкама(„Службени гласник РС“бр.124/2012.)

Подаци о корисницима се чувају у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник  РС“,бр. 97/2008 i 104/2009 – др закон) и Статутом ГЦ  Бачка Паланка.

 

Основни подаци о установи:

ПИБ  100752723

Адреса Геронтолошког центра у Бачкој Паланци  је:

Банатска 4  ;Бачка Паланка

Тел. 021/6044-899

факс 021/6044-899

е-mаil : gcbackapalanka@gmail.com

 

Просторије за рад су приступачне и лицима са инвалидитетом.

Радно време установе за рад са корисницима 0-24 сата седам дана у недељи.

За рад са странкама радно време је 0-15 часова сваког радног дана.

 

Странке које долазе у установу ради прибављања информација, пријаљују се  у канцеларију социјалног  радника .

 

О условима смештаја, цени смештаја, начину и месту подношења захтева за смештај информацију дају директор и  стручни радници.

О  условима  и  начину  пружања  услуга  ванинституционалне заштите  информације  даје  директор  и руководилац ванинституционалне заштите.

Заинтересована лица могу у току радног времена да обиђу ГЦ да буду упознати са условима смештаја.

За сарадњу са новинарима и јавним гласилима надлежан је директор и по овлашћењу директора,

руководиоци стручних служби и руководилац ванинституционалне заштите.

 

Присуство седницама, улазак у просторије у којима се обављају активности корисника, видео снимање или аудио снимање, није дозвољено осим уз сагласност или по позиву органа управљања у установи, у циљу заштите интереса и приватности корисника установе.

Седницама  Управног  и  Надзорног  одбора  лица  која  нису чланови,  могу присуствовати  по позиву или по одобрењу председника тих органа, а што је у складу са Пословницима ових тела. Седнице се углавном одржавају у просторијама   геронтолошког центра. Датум и сат одржавања седница се назначи на позиву који се уручује члановима и позваним лицима.

Заинтересовано лице може поднети писани захтев за  присуствовање седници. О искључењу јавности  рада  ових органа  одлуку доносе њени чланови већином гласова образлажући такву потребу у писаној форми.

 

 1. СПИСАК  НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД  ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

Најчешће информације које се траже у установи су:

6.1-начин пријема лица на смештај

6.2-цене смештаја

6.3-врсте услуга које се пружају у установи

6.4-пружање услуга ванинституционалне заштите

6.5-предмет, врста и вредност јавних набавки

 

6.1-НАЧИН ПРИЈЕМА ЛИЦА НА СМЕШТАЈ

 

Геронтолошки центарБачка Паланка  је установа социјалне заштите отвореног типа, у којој се врши смештај пензионера и других старих лица оба пола, покретних и непокретних.

Пријем корисника врши се на захтев Центра за социјални рад надлежног према месту становања,    који овакав облик социјалне заштите утврди као најцелисходнији, у складу са законом и другим прописима.

 

Уз захтев упутни орган је дужан да достави следећу документацију:

 

1.Захтев за смештај ( образац С-1)

 1. Упут за коришћење услуга

3.Подаци о заинтересованом лицу

4Фотокопија личне карте

5.Извод из матичне књиге рођених

6.медицинска документација

7.налази и мишљења водитеља случаја

8.Потписана изјава корисника , о сагласности за смештај у Установу , а уколико је подносилац захтева  лице које се налази под старатељством и Решење о старатељству и подаци о старатељу

9.Решење о плаћању смештаја

10Изјава сродника или трећег лица  о учествовању у плаћању услуга  смештаја

 

Медицинска документација  (коју је потребно доставити у нашу установу уз захтев за смештај)

 

1.Потврда да кандидат не болује од  заразних болести ( HCV, HIV, Wassermann/VDRL,stolica a tohin Cl.Difficile)

2Мишљење пулмолога уз РТГ плућа

3.Отпусну листу из одговарајуће установе ( у случају да је  болесно лице било у установи )

4.Мишљење психијатра

5.Мишљење интернисте /кардиолога

 1. Оверену здравствену књижицу
 2. Лекарско уверење ( образац бр.1)

 

Поред документације за кориснике доставља се и документација за сроднике –законске обвезнике:

 1. фотокопија личне карте
 2. извод из МК рођених
 3. потврда о запослењу / уверење о пензији

4.изјава о плаћању трошкова смештаја

 

Након прикупљања потребне документације ваш захтев разматра наша Комисија за пријем и отпуст корисника и доноси одлуку о пријему и степену подршке потребном кориснику.

Смештај корисника у Установу, врши се по Решењу Центра за социјални рад надлежног по месту становања

Након доношења одлуке и Решења Центра за социјални рад , лице се прима у установу, а са свим корисницима и обвезницима плаћања који учествују  у финансирању услуга смештаја закључује се Уговор о коришћењу и плаћању домског смештаја.

За сваког корисника се сачињава индивидуални план заштите.

 

6.2ЕНЕ СМЕШТАЈА-

Утврђује својим решењем  Министарство за рад , запошљавање , борачка и  соц. питања

Од 01.октобра 2015.

Независни корисници 22.534,00 дин
Полузависни корисници 24.734.00 дин
Зависни корисници 32.563,00 дин
Једнокреветна гарсоњера 33.801,00 дин
Двокреветна гарсоњера 30.421,00 дин

6.3  ВРСТЕ       УСЛУГА     КОЈЕ СЕ  ПРУЖАЈУ У  УСТАНОВИ

 

–     збрињавање (становање, исхрану,одржавање хигијене, негу и помоћ);

–     одговарајућу здравствену заштиту за коју је Установа регистрована;

–    културно-забавне, рекреативне и окупационе активности, у складу са програмом рада Установе и психофизичким способностима лица на смештају;

–     услуге социјалног рада, правне помоћи, према потребама лица на смештају;

–     исплату одређених средстава за личне потребе корисника (џепарца);

 

6.4 ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЗАШТИТЕ

–     услуге помоћи и неге у к ући :

услуге одржавања личне хигијене,

услуге одржавања хигијене стана,

 

услуге за задовољење других егзистенцијалних потреба (кување, пеглање, набавка хране,лекова исл.)

 

-Клубови за стара лица, пружају:

–  задовољење социјалних потреба:  дружење,  читање  штампе,  коришћење

библиотеке, играње друштвених игара, гледање ТВ-а,…

–  организовање социо –  терапијског  рада  са  корисницима клуба  одржавањем  разних радионица  и секција, дружења, такмичења и посета

– организовање психо – социјалних радионица

 

6.5 ПРЕДМЕТ, ВРСТА И ВРЕД НОСТ ЈАВНИХ НАБАВКИ

– подаци на интернет страници Геронтолошког центра Бачка Паланка  www.gerocbp.org.rs у рубрици Јавне набавке.

 

 

 

 1. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШТЕЊА И ОБАВЕЗА

 

Геронтолошки центар у Бачкој Паланци ,  у оквиру својих овлашћења и обавеза утврђених законом, другим прописима, Статутом установе и другим општим актима, врши смештај корисника у установу, обезбеђујући   им   становање,   исхрану,   одржавање   хигијене,   здравствену  заштиту, негу, пружа окупационе, културно забавне и друге активности у складу са потребама, способностима и интересовању корисника услуга.

Установа пружа и услуге ванинституционалне заштите: Помоћ у кући старим и инвалидним лицима и другим  одраслим лицима и активности у 5 клубова за одрасла и стара лица у складу са Одлуком  локалне самоуправе.

 

8.ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ , ОБАВЕЗА И ОВЛАШТЕЊА

Услуге се пружају у складу са:

-Кодексом професионалне етике стручних радника социјалне заштите

– Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

– Правилником о стручним пословима у социјалној заштити

-Правилнком о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити

-Правилником о вођењу евиденције о корисницима и  документације о стручном раду у установама социјалне заштите

-Правилником о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити

-Правилима за обављање здравствене делатности и др. облицима здравствене службе

– Правилима и процедурама прописаним општим актима установе

-Упутствима оснивача и ресорног Министарства

 

 1. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ

Делокруг рада установе, регулисан је  следећим прописима и правним актима:

-Закон о јавним службама

-Закон о социјалној заштити

-Закон о раду

-Закон о општем управном поступку

-Закон о јавним набавкама

-Закон о здравственој заштити

-Закон о здравственом осигурању

-Закон о безбедности и здрављу  на   раду

-Закон о платама у државним органима и јавним службама

-Уредба о коефицијентима за обр и испл. плата запослених у ј.сл.

-Закон о буџету

-Закон о буџетском систему

-Уредбе о буџетском рачуноводству

-Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

-Правилником о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити

-Правилником о стручним пословима у социјалној заштити

-Правилником о вођењу евиденције о корисницима и  документације о стручном раду у установама социјалне заштите

-Правилником о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити

-Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

-Правилник о ближим условима обављања здравствене делатности и др.облицима здравствене службе

-Закон о спречавању злостављања на раду

-Закон о заштити становништва од дуванског дима

-Закон о заштити од пожара

-Закон о волонтирању

-Закон о мирном решавању спорова

-Закон о профес. рехабилитацији и запошљав.особа са инвалидитетом

-Кодекс професионалне етике стручних радника социјалне заштите и др.

 

 1. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ

Наведене у тачки 6.3

 

 1. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Да бисмо пружили услуге потребно је да  будете смештени у Геронтолошки центар у Бачка Паланка .

За  услуге помоћи у кући, на територији општине Бачка Паланка , потребно је да  нас позовете   на бр.021/754-966  и са руководиоцем се договорите о првој посети.

Учлањењем у наш Клуб имате могућност да се дружите и ангажујете у нашим радионицама и  да  се  ангажујете у секцијама.

 

12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУ ЖЕНИМ УСЛУГАМА
ГЦ БАЧКА ПАЛАНКА Укупан број корисника ( 31.12.2016.) Укупан број корисника ( 1.1. – 31.12.2016.)
корисници 112 151
Помоћ у кући 14 60
Помоћ неге у кући 25 60
Клуб ови ГЦ 380 403

 

 1. ПОДАЦИ О ПРИХОД ИМА И РАСХОДИМА

Приходи и расходи исказани су кроз финансијски план и извештај о финансијском пословању

који  се  достављају ресорном  Министарству. Министарство    утврђује  апропријације за  индиректног корисника и доставља Решење о распореду средстава.

 

Укупно планирани приходи/ расходи за 2014 117.057.304,00 дин
Укупно планирани приходи/ расходи за 2015. 117.445.482,00 дин
Укупно планирани приходи/ расходи за 2016. 95.068.050,00 дин

 

ПРОМЕНА

 

 

 

 

 

 

Установа приходе остварује

– из буџета Републике-за финансирање социјалног рада и смештај корисника

-од корисника и учешћа сродника

– РЗЗО-за трошкове здравствене заштите (запослени и материјални трошкови)

– од општине за финансирање ванинституционалне заштите:

-од АПВ за унапређење услуга социјалне заштите-пројекти

 

Зараде запослених се финансирају:

-за програм социјалног рада 4 запослених -из буџета- услуге социјално здравствене заштите

-за 6+2 здравствених радника из РЗЗО

-за остале запослене у институционалној заштити из цене смештаја

-за 6,5запослених у ванинституцији – из буџета локалне самоуправе

 

 

 1. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

Доступни на сајту Геронтолошкогцентра Бачка Паланка   www.gerocbp.org.rs

 

 1. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПО МОЋИ

 

–    Наша установа није давалац државне помоћи

 

 1. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕИМ ПЛАТАМА, ЗАРАД АМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

 

Плате запослених ут врђене су законом о платама у јавним службама и Уредбе о коефицијентима за обрачун и обрачун и исплату плата запослених у социјалној заштити.

Цена рада 2.439,27 дин (нето) , односно 3.479,70 дин бруто

 

плате се обрачунавају у складу са Законом о платама у јавним службама.

 

За зараде и накнаде зарада у току претходне године исплаћено је укупно 33.886.107,23 динара у бруто износу.

 

 1. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

 

 

Геронтолошки центар је објекат изграђен по високим стандардима . Објекат  у коме су смештени корисници  састоји се од објекта А, Б и Ц  који су функционално повезани у једну целину . Објекат А је приземан а објекти Би Ц су спратни (П+1) и мају лифтове за несметано кретање корисника .Објекат је топлотно , звучно и хидро изолован , има систем  централног- плинског  грејања који обезбеђује  адекватну  собну температуру , природно проветравање  и осветлење. Улаз у објекат је обезбеђен видео надзором.Установа има укупно у крилу ,,А,, 31 место , у крилу ,,Б,, у стационару  9 соба  са 34 места,  на спрату 10 соба са 36 места и објекат ,,Ц,, на спрату има 6 апартмана , са укупно 9 места. У једној соби смештено је највише четири корисника , таквих соба има 16, трокреветних 8 , двокреветних 9, једнокреветних 4.

Установа има адекватно опремљене просторије и то : дневни боравак корисника – два и то у крилу А и крилу Ц., радну терапију , физикалнутерапију,амбуланту,трпезарију ,просторију за изолацију преминулих корисника, кухинју , вешерницу, фризерски салон , и др.

Објекат има сопствену котларницу.

Површина објекта са смештајним капацитетима  је 2.764  м2.

Корисници у дому имају п ун комфор за угодан боравак и живот.

 

Објекат је јавна својина Аутономне покрајине Војводина , а Геронтолошком  центру  је  уступљена на коришћење.

Геронтолошки центар је  у насељеном месту у непосредној близини  центра града , има доступан такси превоз..Прилаз објекту је приступачан , осигуран је  несметан долазак возила  са корисницима  који се отежано крећу , има паркинг простор , означено место  за паркирање возила  која користе особе са инвалидитетом,уграђену челичну рампу  за лакши улазак и излазак корисника у колицима .

 

 

Возни парк установе  чине:

 

*ОПЕЛ ВИВАВО – САНИТЕТ  Обезбедило Министарство за рад , запошљавање, борачка  и соц.питања

 

*ФИАТ ДОБЛО – Обезбедио Покрајински секретаријат за здравство  и соц.политику

 

*РЕНАУЛ ЦЛИО – купљен  из сопствених средстава

 

 

 

КЛУБОВИ ГЦ – користимо просторије МЗ –доделила локална самоуправа по уговору о кори шћењу без накнаде.

 

 

Опрема

Установа располаже са потребном рачунарском опремом, машинама за прање и сушење веша

опремoм  у кухињи .Установе су опремљене у складу са нормативима.

Амбуланта је опремљена у складу са  нормативима за здравствену делатност.

Грејање на гас обезбеђује се у сопственој  котларници..

 

У току 2016 године средствима ресорног Министарства и АПВ, након спроведених поступака јаве набавке, уговорена је набака нове опрема за вешерницу, кухињу и амбулант у.

 

 1. ЧУВАЊЕ  НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Сви релеванти акти настали у раду Геронтолошког центра у Бачкој Паланци, чувај у се у

физичком  облику, као писани документи, у регистраторима, пластичним фасциклама   и  кутијама и смештени су у архив  Геронтолошког центра у складу са са законом.  Целокупна  документација настала у пословању Установе чува се  на начин и у  роковима прописаним законом о чувању архи вске грађе и Правилником о канцеларијском пословању ГЦ Бачка Паланка.

 

 1. ПОДАЦИ О  ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

Геронтолошки  центар,  поред  документације  која  се  тиче  корисника,  поседује     и  чува  следеће информације, односно писане документе:

-записнике са Седница Управног одбора

-записнике са седница Надзорног одбора

-Одлуке Управног и Надзорног одбора

-записнике са састанака Стручног тима

-закључене уговоре о раду са запосленима

-закључене уговоре о финансирању делатности-(уговоре о финансирању здравствене заштите)

-закључене уговоре о јавним набавкама

– закључене уговоре везане за пословање ГЦ Бачка Паланка

-Статут, колективни уговор и друга оп шта акта Геронтолошког центра Бачка Паланка .

 

 1. ПОДАЦИ О  ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

 

-У Установи се могу добити информације о   пријему, третману и отпусту корисника   у ГЦ Бачка Паланка , ценама смештаја, условима смештаја, категоризацији   корисника и другим питањима у вези смештаја корисника и услугама које им се пружају.

Информације у вези институционалне заштите даје директор, руководиоци стручних служби и социјални радник, а за ванинституцију, директор и   руководилац службе ванинституције.

 

-Социјални радник омогућава достављање фотокопија  или увид у док ументацију из досијеа корисника који  су били  смештени    или су смештени  у установи    службеним  лицима    државних органа  или заинтересованим  лицима  која  имају  правни  интерес  да  добију    док ументацију  на  увид.  Уколико социјални радник не располаже документацијом  или потребном информацијом, упутиће  странку  где и на који начин може добити тражену информацију.

Тражиоцу информације се неће омогућити приступ информацијама ако би се тиме повредило право на приватност, углед или друго право лица на које се тражена информација односи осим ако је лице на то пристало .

-заинтересована лица могу добити податке о раду службе ванинституционалне заштите и врсти услуга које се пружају,

-Подаци  о додељеним уговорима за јавне набавке могу се видети на интернет страници Геронтолошког центраБачка Паланка   www.gerocbp.org.rs и Порталу јавних набавки.

 

 1. ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

За приступ информацијама од јавног значаја, тражилац подноси писани захтев на прописаном обрасцу у

складу са законом    (у прилогу Информатора).

 

Увид у документацију корисника могућ је на писани захтев државних органа или изузетно,

заинтересованих лица која имају правни интерес да добију документацију на увид.

 

Тражилац информација треба да назначи:

– назив органа од које тражи информацију

-назив органа, односно лично име и презиме, адресу, контакт телефон,  тражиоца информације

– што прецизнији опис информације која се тражи.

Увид у тражену документацију је бесплатан.

За израду фотокопија тражених информација тражилац  ће платити нужне трошкове израде

Копија, а у случају упућивања и  трошкове упућивања, у складу са  трошковником који прописује Влада. („Сл. Гласник РС“ 8/06).

 

Тражилац не мора навести разлог тражења информације.

Ако захтев не садржи наведене податке захтев није уредан и  овлаштено лице  ГЦ Бачка Паланка  ће позвати тражиоца да свој захтев допуни и да га поучи на који начин да допуни захтев.

Ако тражилац не допуни свој захтев у року од 15 дана  од дана пријема упутства за допун у, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, директор ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

ГЦ Бачка Паланка ће одговор на тражену информацију доставити у датом року, односно најкасније у рок у од 15 дана.

Приступ информацијама које су од значаја за  заштиту живота или слободу неког лица односно средине ,

ГЦ мора да омогући тражиоцу информације у року од 48 сати од пријема захтева.

 

Уколико  ГЦ  није  у могућности  да  достави  тражену информацију из  оправданих разлога    упутиће тражиоца информације  где може да је  добије.

Образац захтева за доставу информација од јавног значаја је дат у прилогу.