ПЛАН АКТИВНОСТИ за Септембар 2017. год.

1.Акција:“Очистимо своју околину“ – сваког понедељка, од 0800

 

2.Радионица са корисницима:“Израда украса“

– сваки дан, у времену по избору корисника

 

3.Акција: „Најлепша соба“  – Отварање трајање од  01. 09 2017. год. – 31. 10 2017. год.

 

4.Мали Сајам социјалне заштите у Обровцу – учешће корисника у боћању, друштвеним играма, приредба, уторак, 05. 09 2017. год. од 0900 – 1300

 

5.“Спортска недеља корисника“  – такмичења: боћање, билијар, крос у брзом ходању од  11. 09 2017. год. – 15. 09 2017. год.

 

6.Манифестација „Дунавски цвет“ – Такмичење корисника у изради ручних радова и изложба ручних радова корисника. Субота, 16. 09 2017 .год. од 0800 – 1900

 

7.Предаја ручних радова корисника за недоношчад болнице у Новом Саду

– особљу болнице       – петак, 22. 09 2017. год. у 1000

 

8.Манифестација „Дани вина“ у Багремари

– изложба ручних радова корисника

–  недеља, 24. 09 2017.год.  од 0900 – 1800

 

9.Анкетирање корисника – о задовољству услугом од 25. 09 2017. год. до 29. 09 2017. год.

 

10.Прослава рођендана корисника   – четвртак, 28. 09 2017. год. у 1000

 

11.Етно-поставка, стари занати –изложба ручних радова корисника  у Челареву

– Посета корисника и особља пивари у Челареву

– петак, 29. 09 2017. год.   од 1000 – 1800
12.Акција: „Садња пелцера“ – са корисницима

– четвртак, 17. 24. и 31. 08 2017. год. у времену од 0800 – 1000

 

13.Радионица са корисницима: Плетење капица и чарапица за недоношчад на  одељењу неонатологије у Дечјој болници у Новом Саду

– сваки дан, у времену по избору корисника

 

14.Турнири корисника у друштвеним играма

– уторак, 22. 08 2017. год. у времену од 1000

–    среда, 23. 08 2017. год. у времену од 1000

 

15. Радионица са корисницима – сечење картона

–    среда, 02. 08 2017. год. у времену од 1000 – 1200

–    четвртак, 03. 08 2017. год. у времену од 1000 – 1200

16. Радионица са корисницима – израда венчића од сувих плодова

–    уторак, 08. 08 2017. год. у времену од 1000 – 1200

 

17. Излет са корисницима у Багремару

– петак 18. 08 2017. год. у времену од 0900 – 1200

 

18. Учешће на „Штрудл-фесту“ са радовима корисника

– субота, 26. 08 2017. год. у времену 0900 – 1200

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ за Август 2017. год.

  1.Акција:“Очистимо своју околину“ сваког понедељка, од  0800

   

  2.Акција: „Садња пелцера“ – са корисницима – четвртак, 17. 24. и 31. 08 2017. год. у времену од 0800 – 1000

   

  3.Радионица са корисницима: Плетење капица и чарапица за недоношчад на  одељењу неонатологије у Дечјој болници у Новом Саду – сваки дан, у времену по избору корисника

   

  4.Турнири корисника у друштвеним играма

  – уторак, 22. 08 2017. год. у времену од 1000

  – среда, 23. 08 2017. год. у времену од 1000

   

  5.Радионица са корисницима – сечење картона

  –    среда, 02. 08 2017. год. у времену од 1000 – 1200

  –    четвртак, 03. 08 2017. год. у времену од 1000 – 1200

   

  6.Радионица са корисницима – израда венчића од сувих плодова 
  -уторак, 08. 08 2017. год. у времену од 1000 – 1200

   

  7.Излет са корисницима у Багремару
  – петак 18. 08 2017. год. у времену од 0900 – 1200

   

  8.Учешће на „Штрудл-фесту“ са радовима корисника
  – субота, 26. 08 2017. год. у времену 0900 – 1200

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ

1. Акција:“Очистимо своју околину“ – са корисницима установе сваког понедељка, од 1000

 

2. Акција:Брање ивањског цвећа – са корисницима четвртак, 06. 07 2017. год. у времену од 0800 – 1000

 

3. Радионица са корисницима –Плетење Ивандањских венчића петак, 07. 07 2017. год. у времену од 0800 – 1100

 

4. “Етно – шор“ – учешће са корисницима на манифестацији у граду субота, 08. 07 2017. год. у времену од 0800 – 1900

 

5. Акција:Брање и сушење цвета лаванде – са корисницима уторак, 11. 07 2017. год. у времену од 0800 – 1000

 

6. Акција:Брање и сушење цвета лаванде – са корисницима уторак, 11. 07 2017. год. у времену од 0800 – 1000

 

7. “Роштиљада“ – са корисницима у установи четвртак, 13. 07 2017. год. у 1300

 

8. Радионица корисника: Брање и пресовање цвећа – сваки дан, у времену по избору корисника

 

9. Радионица корисника: Израда венчића од цвета лаванде среда, 12. 07 2017. год. у времену од 0800 – 1100 

ПЛАН АКТИВНОСТИ за ЈУН 2017. год

1.  Дружење и учешће у друштвним играма и са члановима нашег Клуба за старе из Товаришева  –  петак, 02. 06 2017. год.  у 1000

2. Акција озелењавања, сађења цвећа и сређивања простора круга установе – понедељак, 05. 04 2017. год. у 1000

3. Радионица корисника – уторак, 06. 06 2017. год. у 1000

4. Приредба деце вртића „Маслачак“ – петак,  09. 06 2017. у 1000

5. Приредба ученика ОШ  „Свети Сава“ – понедељак,  12. 06 2017. у 1000

6. Радионица са корисницима “Израда житног кандила“ – петак, 16. 06 2017. год. у 1000

7. Акција: прикупљање биљака за хербаријум – уторак,  20. 06 2017. год. у 1000

8. Радионица са корисницима “Израда венчића од шишарки“ – петак, 22. 06 2017. год. у 1000

9. Турнир корисника у друштвеним играма – уторак,  27. 06 2017. год. у 1000

10. Заједничка прослава рођендана корисника – среда, 28. 06 2017. год.  у 1000

Позив за јавну набавку добара – кухињска опрема

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке…

ПЛАН АКТИВНОСТИ за МАЈ 2017. год.

1.  Сређивања простора круга установе –  среда, 03. 05 2017. год. у 1000

2. Радионица корисника – „Израда обележивача за читање“ –  среда, 03. 05 2017. год. у 1000

3. Сађења цвећа –   четвртак, 04. 05 2017. год. у 1000

4. Акција: „Сакупљање шишарки“ – петак, 05. 05 2017. год. у 1000

5. Радионица корисника  – израда гипсаних кућица    – уторак, 09. 05 2017. год. од 0800 – 1400

6. Радионица корисника  – израда личких капа    – среда, 10. 05 2017. год. у 1000

7. Едукација – народна традиција: корисници уче децу вртића „ПУ Младост“- старе, заборављене игре – четвртак, 11. 05 2017. год. у 1000

8. Наступ Клуба класичне гитаре: „Акорд“ из Б. Паланке   – петак, 12. 05 2017. год у 1800

9. Радионица корисника  – израда крпених лутака    – понедељак, 15. 05 2017. год. у 1000

10. Радионица корисника са ученицима ОШ „Свети Сава“ –вез:  израда обележивача за читање – среда, 17. 05 2017. год. у 1000

11. Наступ чланова Књижевног Клуба „Дис“  из Б. Паланкe   – петак, 19. 05 2017. год у 1800

12. Радионица корисника са ученицима ОШ „Алекса Шантић“ из Нове   Гајдобре  – народна традиција – фарбање војвођанских кућа – понедељак, 22. 05 2017. год. од 1200 до 1400 у Новој Гајдобри

13. Радионица корисника  – израда гипсаних фигура  – уторак, 23. 05 2017. год.  1000

14. Радионица корисника и у ученика ОШ „Десанка Максимовић“  – израда цветова од папира – среда, 24. 05 2017. год.  1000

15. Турнир корисника у боћању – понедељак, 29. 04 2017. год. у 1000

16. Учешће на манифестацији „Етно-шор“ – среда, 31. 05 2017. год. од 0800

Позив за јавну набавку добара – гориво за службена возила

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.

124/2012,14/2015,68/2015 и 86/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о  покретању  поступка  јавне  набавке  број 01-404-153/1/2017  и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-404-153/2/2017,од 24.04.2017. године, припремљена је цела вест>>