Позив за јавну набавку – лекови

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-404- 354 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-404- 355, припремљена је читај далје>>