Позив за јавну набавку – средства за одржаванје хигијене

На основу члана 39.и 61.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12 , 14/2015 и 68/2015  у даљем тексту : Закон ) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину … читајте даље>>